[Font : 15 ]
| |
สมณะในธรรมวินัยนี้ |  

ภิกษุ ท.! สมณะ (ที่ 1) มีในธรรมวินัยนี้เอง, สมณะที่ 2 ก็มีในธรรมวินัยนี้, สมณะที่ 3 ก็มีนัย ธรรมวินัยนี้, สมณะที่ 4 ก็มีในธรรมวินัยนี้; ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่น. ภิกษุ ท.! เธอทั้งหลาย จงบันลือสีหนาท โดยชอบอย่างนี้เถิด.

ภิกษุ ท.! สมณะ (ที่ 1) เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นรอบแห่งสัญโญชน์ 3 เป็นผู้แรกถึงกระแสนิพพาน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา ผู้เที่ยงแท้ ผู้แน่ที่จะตรัสรู้ข้างหน้า ภิกษุ ท.! นี้แล เป็นสมณะที่ 1.

ภิกษุ ท.! สมณะที่ 2 เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นรอบแห่งสัญโญชน์ 3 และเพราะความมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง ผู้มาอีกครั้งเดียว มาสู่โลกคราวเดียวเท่านั้น ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้. ภิกษุ ท.! นี้แล เป็นสมณะที่ 2.

ภิกษุ ท.! สมณะที่ 3 เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นรอบแห่งสัญโญชน์ 3 เบื้องต่ำ 5 อย่าง เป็นผู้ลอยเกิด (ในชั้นสุทธาวาส) ย่อมมีการปรินิพพานในภพนั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา ภิกษุ ท.! นี้แล เป็นสมณะที่ 3.

ภิกษุ ท.! สมณะที่ 4 เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้กระทำให้แจ้ง เจโตวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ ภิกษุ ท.! นี้แล เป็นสมณะที่ 4.

ภิกษุ ท.! สมณะ (ที่ 1) มีในธรรมวินัยนี้เอง, สมณะที่ 2 ก็มีในธรรมวินัยนี้, สมณะที่สมก็มีธรรมวินัยนี้, สมณะที่ 4 ก็มีในธรรมวินัยนี้; ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่น. ภิกษุ ท.! เธอทั้งหลาย จงบันลือสีหนาท โดยชอบอย่างนี้ แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. 21/323/241, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง