[Font : 15 ]
| |
การวางลำดับใหม่ ไม่มีเหตุผลเลย |  

แนะภิกษุ ! การที่ผูใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม จะพึงกลาววา "อริยสัจที่พระสมณะโคดม แสดง ทุกข ไวเปนขอที่ 1, เหตุใหเกิดทุกข ไวเปนขอที่ 2, ความดับไมเหลือของทุกข ไวเป็นขอที่ 3, และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ไวเปนข้อที่ 4 นั้น เปนไปไมได, เราคัดคาน, เราบัญญัติเปนอยางอื่น" ดังนี้ จะเปนคํามีเหตุผลเปนหลักฐานไมไดเลย. แนะภิกษุ! เธอจงทรงจําอริยสัจ 4 อันเราแสดงแลว โดยประการที่แสดงแลวอยางนั้น ๆ เถิด.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข." ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/538/1693.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง