[Font : 15 ]
| |
สุขทุกข์ เนื่องจากการมีอยู่แห่งขันธ์ |  

ภิกษุ ท .! เมื่อรูปมีอยู่, ความรูสึกที่เป็นสุขหรือทุกขในใจยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป;

ภิกษุ ท .! เมื่อเวทนามีอยู, ความรูสึกที่เปนสุขหรือทุกขในใจยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนา;

ภิกษุ ท.! เมื่อสัญญามีอยู, ความรูสึกที่เปนสุขหรือทุกขในใจยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยสัญญา ;

ภิกษุ ท.! เมื่อสังขารทั้งหลายมีอยู. ความรูสึกที่เปนสุขหรือทุกขในใจ ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขารทั้งหลาย;

ภิกษุ ท.! เมื่อวิญญาณมีอยู, ความรูสึกทีเปนสุขหรือทุกขในใจยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยวิญญาณ แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/221/346.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง