[Font : 15 ]
| |
ชำระศีลและทิฏฐิให้บริสุทธิ์ก่อน |  

พาหิยะ! ถ้าอย่างนั้น ในเรื่องนี้ เธอจงชำระสิ่งอันเป็นเบื้องต้นในกุศลทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อนเถิด. ก็อะไรเป็นสิ่งเบื้องต้นของสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายเล่า? สิ่งเบื้องต้นนั้น ก็ได้แก่ศีล อันบริสุทธิ์หมดจดด้วยดี และทิฏฐิ (ความเห็น) ที่ถูกตรง.

พาหิยะ! โดยกาลใดแล ศีลของเธอเป็นศีลอันบริสุทธิ์หมดจดด้วยดี และทิฏฐิก็จักเป็นความเห็นที่ถูกตรง; โดยกาลนั้นเธอพึงอาศัลศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงอบรมสติปัฏฐานสี่เถิด, สติปัฏฐาน 4 อะไรบ้าง? สติปัฏฐาน 4 คือ:-

พาหิยะ! ในกรณีนี้ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองๆ, จงพิจารณาเห็นเวทนาใน เวทนาทั้งหลายอยู่เนืองๆ, จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆ, จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เนืองๆ; มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.

พาหิยะ! โดยกาลใดแล เธออาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้ว จักอบรมสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อย่างนี้; โดยกาลนั้น วันหรือคืนของเธอจักผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญ ในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. 19/220/747 - 8, ตรัสแก่ท่านพาหิยะ ผู้ทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมแต่ย่อ ๆ ก่อนที่จะออกไปอยู่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท เพียรเผากิเลส มีตนส่งไปในแนวธรรมนั้น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง