[Font : 15 ]
| |
อำนาจศีลที่เป็นตัวกุศล |  

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ศีลอันเป็นกุศลทั้งหลาย มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอะไรเป็นอานิสงส์?" ท่านพระอานนท์ ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า.

อานนท์! กุศลศีลทั้งหลาย มีอวิปฏิสาร (ความไม่ร้อนใจ) เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอวิปฏิสาร เป็นอานิสงส์.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็อวิปฏิสารมีอะไรเป็นประโยชน์ ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์?"

อานนท์! อวิปฏิสาร มีความปราโมทย์ เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีความปราโมทย์ เป็นอานิสงส์.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็ความปราโมทย์ มีอะไรเป็นประโยชน์ ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอานิสงส์.

อานนท์! ความปราโมทย์ มีปีติ เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีปีติเป็นอานิสงส์

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็ปีติ มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอะไรเป็นอานิสงส์?"

อานนท์! ปีติ มีปัสสัทธิ เป็นประโยชนร์ที่มุ่งหมาย มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็ปัสสัทธิ มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอะไรเป็นอานิสงส์?"

อานนท์! มีปัสสัทธิ มีสุขเป็นประโยชนร์ที่มุ่งหมาย มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็สุข มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอะไรเป็นอานิสงส์?"

อานนท์! สุข มีสมาธิ เป็นประโยชนร์ที่มุ่งหมาย มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็สมาธิ มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอะไรเป็นอานิสงส์?"

อานนท์! สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะ เป็นประโยชนร์ที่มุ่งหมาย มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็ยถาภูตญาณทัสสนะ มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอะไรเป็นอานิสงส์?"

อานนท์! ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะเป็นประโยชนร์ที่มุ่งหมาย มีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็นิพพิทาวิราคะ มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอะไรเป็นอานิสงส์?"

อานนท์!นิพพิทาวิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีมีวิมุตตญาณทัสสนะ เป็นอานิสงส์.

อานนท์! ด้วยอาการอย่างนี้แล กุศลศีลทั้งหลาย มีอวิปฏิสารเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีอวิปฏิสาร เป็นอานิสงส์, อวิปฏิสาร มีความปราโมทย์ เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์, ความปราโมทย์มีปีติเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีปีติเป็นอานิสงส์, ปีติ มีปัสสิทธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์, ปัสสัทธิ มีสุขเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีสุขเป็นอานิสงส์, สุข มีสมาธิเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีสมาธิเป็นอานิสงส์, สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์, ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์, นิพพิทาวิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นอานิสงส์.

อานนท์! กุศลศีลทั้งหลาย ย่อมยังความเป็นอรหันต์ให้เต็มได้โดยลำดับ ด้วยอาการอย่างนี้แล

- บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. 24/1/1, ตรัสแก่ท่านพระอานนท็ ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง