[Font : 15 ]
| |
โลกธรรม กับ คนเรา

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 9/2500

เรื่อง

โลกธรรม กับ คนเรา

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

28 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในการอบรมครั้งที่ 9 นี้ จะได้กล่าวถึงเรื่อง โลกธรรม ในฐานะที่เกี่ยวข้องกันกับวัตถุนิยม คือเราได้กล่าวมาโดยลำดับ ตั้งแต่ต้นจนถึงการที่คนเราถูกลวงด้วยของเป็นคู่ ซึ่งทำให้เอียงไปในวัตถุนิยมยิ่งขึ้น จนโลกนี้กลายเป็นโลกแห่งวัตถุนิยมยิ่งขึ้นทุกที เราจึงน่าจะได้พิจารณาสิ่งที่เรียกว่า "โลกธรรม" ซึ่งเป็นคำที่มีอยู่ทั่วๆ ไปในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา หรือในการ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ