[Font : 15 ]
| |
คืนวันที่มีแต่ "ความสว่าง" |  

ภิกษุ ท.! คืนวันของภิกษุ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างแล้ว ย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้. 6 อย่างอะไรบ้างเล่า? 6 อย่างคือ ภิกษุในกรณีนี้:-

(1) ไม่มีความต้องการมาก จึงไม่เป็นทุกข์ เพราะรู้จักพอในเรื่องจีวร, บิณฑบาต, เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร.

(2) เป็นคนมีศรัทธา.

(3) เป็นคนมีศีล.

(4) เป็นคนปรารภความเพียร.

(5) เป็นคนมีสติ.

(6) เป็นคนมีปัญญา.

ภิกษุ ท.! คืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมผ่านไป โดยหวังได้ แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้เลย.

- บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. 22/483/355, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง