[Font : 15 ]
| |
ผู้ไม่ถูกล่าม |  

ภิกษุ ท.! บรรพชิตรูปใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดเครื่องล่ามทางใจ 5 อย่างให้ขาดอกด้วยดีแล้ว, ค้นวันของบรรพชิตรูปนั้น ย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้. เครื่องล่ามทางใจ 5 อย่าง ที่บรรพชิตรูปนั้นตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้ว เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปราศจากความกำหนัด ในกามทั้งหลาย, ปราศจากความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความเร่าร้อน และความทะยานอยากในกามทั้งหลาย, ภิกษุใด เป็นดัง กล่าวนี้, จิตของภิกษุนั้น ย่อมน้อมไป เพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียรทำให้เนืองๆ เพื่อความเพียรอันติดต่อเนื่องกัน และเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคง. จิตของผู้ใด ย่อมน้อมไป ในความเพียรดังกล่าวนี้, นั่นแหละ เป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ 1 ซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้ว.

ภิกษุ ท.! อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุ เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกาย,---ฯลฯ--- นั่นแหละ เป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ 2 ซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้ว.

ภิกษุ ท.! อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุ เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในรูป,---ฯลฯ--- นั่นแหละ เป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ 2 ซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้ว.

ภิกษุ ท.! อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุ ได้ฉันอาหารเต็มท้องตามประสงค์แล้ว ก็ไม่มัวหาความสุขในการหลับ ไม่หาความสุขในการเอนกายเล่น ไม่หาความสุข ในการนอนซบเซาไม่อยากลุก เป็นอยู่---ฯลฯ--นั่นแหละ เป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ 4 ซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้ว.

ภิกษุ ท.! อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุ ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ โดยตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาพวกใดพวกหนึ่ง ว่า "เราจักเป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่ หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยศีลนี้, ด้วยวัตรนี้, ด้วยตบะนี้, หรือด้วยพรหมจรรย์นี้" ดังนี้ ภิกษุใด เป็นดังกล่าวนี้, จิตของภิกษุนั้น ย่อมน้อมไป เพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียรทำให้เนืองๆ เพื่อความเพียรอันติดต่อเนื่องกัน และเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคง. จิตของผู้ใด ย่อมน้อมไป ในความเพียรดังกล่าวนี้, นั่นแหละ เป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ 5 ซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้ว.

ภิกษุ ท.! บรรพชิตรูปใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุนีก็ตาม ตัดเครื่องล่ามทางใจ 5 อย่างเหล่านี้ ให้ขาดออกด้วยแล้ว; ค้นวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไป โดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้; เช่นเดียวกับคืนวันแห่งดวงจันทร์เวลาข้างขึ้น, ดวงจันทร์นั้น โดยสีก็แจ่มกระจ่าง, โดยวงกลดก็ใหญ่กว้างออก, โดยรัศมีก็เจริญขึ้น, โดยขนาดก็ขยายใหญ่ขึ้น; ฉันใดก็ฉันนั้น แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. 24/21, 22/14.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง