[Font : 15 ]
| |
เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยง |  

อัคคิเวสสนะ ! เวทนามี 3 อยางเหลานี้. 3 อยางเหลาไหนเลา ? 3 อยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา.

อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด เสวยสุขเวทนาอยู สมัยนั้น ไมไดเสวยทุกขเวทนา และไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา สมัยนั้น เสวยแตสุขเวทนาอยางเดียว

อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด เสวยทุกขเวทนาอยู่ สมัยนั้น ไมไดเสวยสุขเวทนา และไมได้เสวยอทุกขมสุขเวทนา สมัยนั้น เสวยแต ทุกขเวทนาอยางเดียว.

อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู สมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนา และไมไดเสวยทุกขเวทนา สมัยนั้น เสวยแตอทุกขมสุขเวทนาอยางเดียว.

อัคคิเวสสนะ ! สุขเวทนา เปนของไมเที่ยง อันปจัยปรุงแตงแลวอาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามีความจางคลายไปเปนธรรมดา มีความดับเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ ! แม ทุกขเวทนา ก็เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลวมีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางคลายไปเปนธรรมดา มีความดับเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ ! แม อทุกขมสุขเวทนา เลา ก็เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางคลายไปเปนธรรมดา มีความดับเปนธรรมดา แล.

- ม. ม. 13/267/273.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง