[Font : 15 ]
| |
อริยสัจ 4 มี 3 รอบ มี 12 อาการ |  

1. ภิกษุ ท.! ดวงตา, ญาณ, ปญญา, วิชชา, และแสงสวางของเราไดเกิดขึ้นแลว ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนวา 1. นี้เปนความจริงอันประเสริฐคือทุกข, 2. ความจริงอันประเสริฐคือทุกขนี้ ควรกําหนดรอบรู, 3. ความจริงอันประเสริฐคือทุกขนี้ เราไดกําหนดรอบรูแลว

2. ภิกษุ ท.! ดวงตา, ฯลฯ แสงสวางของเรา ไดเกิดขึ้นแลวในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนวา 1. นี้เปนความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข, 2. ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกขนี้ ควรละเสีย, 3. ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกขนี้ เราไดละเสียแลว

3. ภิกษุ ท.! ดวงตา, ฯลฯ แสงสวางของเรา ไดเกิดขึ้นแลวในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนวา 1. นี้เปน ความจริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือของทุกข, 2. ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไมเหลือของทุกขนี้ ควรทําใหแจง, 3. ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไมเหลือของทุกขนี้ เราไดทําใหแจงแลว

4. ภิกษุ ท.! ดวงตา, ฯลฯ แสงสวางของเรา ไดเกิดขึ้นแลวในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนวา 1. นี้เปน ความจริงอันประเสริฐคือ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข, 2. ความจริงอันประเสริฐคือ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข นี้ ควรทําใหเจริญ, 3. ความจริงอันประเสริฐคือ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกขนี้ เราไดทําใหเจริญแลว.

ภิกษุ ท.! ตลอดเวลาที่ ปญญาเครื่องรูเห็นตามเปนจริง ในอริยสัจ 4 อันมีรอบ 3 มีอาการ 12 เชนนี้ ยังไมบริสุทธิ์สะอาดดวยดี, เราก็ยังไมปฏิญญา วา ไดตรัสรู รูพรอมเฉพาะ ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อยูเพียงนั้น. เมื่อใด บริสุทธิ์สะอาดดวยดี, เมื่อนั้น เราก็ ปฏิญญาวา ไดตรัสรูรูพรอมเฉพาะแลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.

- มหาวาร. สํ. 19/529-530/1666-1670.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง