[Font : 15 ]
| |
เหตุที่ทำให้สัจจะเหล่านี้ ได้นามว่า "อริยะ" |  

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐเหลานี้ มีอยู 4 อยาง. 4 อยางเหลาไหนเลา ? 4 อยาง คือ ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไมเหลือแหงทุกข ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง เหลานี้แล เปนตถา คือมีความเปนอยางนั้น, เปน อวิตถา คือไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น, เปน อนัญญถา คือไมเปนไปโดยประการอื่นจากความเป็นอยางนั้น; เพราะเหตุนั้นเรา จึงกลาวสัจจะเหลานั้นวาเปน "อริยะ (อันประเสริฐ)" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่องกระทําใหรูวา "ทุกข เปนอยางนี้, เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้", ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/545/1707.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง