[Font : 15 ]
| |
หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ วัฏฏสงสาร และกิเลส

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 5/2500

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

วัฏฏสงสาร และกิเลส

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

21 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

การบรรยายครั้งที่แล้วๆ มา ได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนา แล้วได้บรรยายต่อมาถึงหลักปฏิบัติทั่วๆ ไป วันต่อมาได้พิจารณากันถึงเรื่องการถือ หรือการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวจริง แล้วย่อมเกิดอาการที่เรียกว่า ตนพึ่งตน ขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์, ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ ก็จะต้องพึ่งสิ่งที่ตนยึดถือต่างๆ หรือยึดถือพระรัตนตรัยเป็นต้นนั้น อยู่เรื่อยไป จนกว่าจะถึงที่สุดคือพระรัตนตรัยตัวจริงได้ ได้แก่การปฏิบัติจนจิตมีความสะอาด สว่าง สงบ ;


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ