[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การรู้เท่าทันเนื้อหนัง

- 20 -

27 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวน 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่อง บรมธรรม กับ การรู้เท่าทันเนื้อหนัง. คำว่า"รู้เท่าทันเนื้อหนัง" นี้ มีเค้าเงื่อนสืบต่อมาจากเรื่องที่พูดกันเมื่อวาน คือเรื่องกามวัตถุ ซึ่งเราสรุปรวมเรียกว่าเรื่องเนื้อหนัง. ความรู้เท่าทันเนื้อหนังก็หมายถึง ไม่ตกเป็นทาสของเนื้อหนังโดยไม่รู้สึกตัว.

ความไม่ตกเป็นทาสของเนื้อหนังนี้ เมื่อกล่าวโดยแท้จริงแล้ว ย่อมจำเป็นอย่างยิ่งแก่คนเรา ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการ : นับตั้งแต่เป็นเด็ก จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ จนกระทั่งเป็นผู้แก่ชรา ดังที่เราเคยแบ่งชีวิตนี้เป็น 4 อาศรม คือพรหมจารี คฤหัสถ์ วนปรัสถ์ และสันยาสี ; เป็นเด็กที่ดี, เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดี, เป็นผู้มองเห็นความสงบในด้านจิตใจ ว่าเป็นความสุขที่สูงไปกว่าความสุขทางเนื้อหนัง, แล้วก็บำเพ็ญตนเป็นผู้ส่องแสงสว่างให้แก่ผู้อื่น. ทั้ง 4 ระยะนี้ ถ้ามีการตกเป็นทาสของเนื้อหนังแล้วก็ย่อมล้มละลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ