[Font : 15 ]
| |
ผู้ที่น่ารัก |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยธรรม 8 อย่างแล้ว ย่อมเป็นผู้ที่น่ารัก น่าพอใจ น่าเคารพ น่าสรรเสริญ ของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน. ธรรม 8 อย่างอะไรบ้างเล่า? 8 อย่าง คือ :-

(1) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่ต้องการลาภ.

(2) เป็นผู้ไม่ต้องการสักการะ.

(3) เป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่น

(4) เป็นผู้รู้จักกาล

(5) เป็นผู้รู้จักประมาณ.

(6) เป็นคนใจสะอาด.

(7) ไม่เป็นคนพูดมาก.

(8) ไม่เป็นคนมักด่าว่าร้ายเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยธรรม 8 อย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ที่น่ารัก น่าพอใจ น่าเคารพ น่าสรรเสริญ ของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันแล.

- บาลี พระพุทธภาษิต อฏฺฐฏ. อํ. 23/158/94.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง