[Font : 15 ]
| |
เวทนามีธรรมดาแปรปรวน |  

ภิกษุ ท.! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางตา เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางหู เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท .! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางจมูก เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางลิ้น เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท .! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางกาย เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอางอื่นได;

ภิกษุ ท .! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางใจ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นไดแล

- ขนฺธ. สํ 17/280/473.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง