[Font : 15 ]
| |
เป็นทุกข์ เพราะติดอยู่ในอายตนะ |  

ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี รูป เปนที่รื่นรมยใจ ยินดีแลวในรูป บันเทิงดวยรูป. ภิกษุ ท.! เวทดาและมนุษยทั้งหลาย ย่อมอยูเปนทุกขเพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของรูป;

ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี เสียง เปนที่รื่นรมยใจ ยินดีแลวในเสียง บันเทิงดวยเสียง. ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมอยูเปนทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของเสียง ;

ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี กลิ่น เปนที่รื่นรมยใจยินดีแลวในกลิ่น บันเทิงดวยกลิ่น. ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมอยูเปนทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของกลิ่น;

ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี รส เปนที่รื่นรมยใจ ยินดีแลวในรส บันเทิงดวยรส. ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ย่อมอยูเปนทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของรส;

ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี โผฎฐัพพะ เปนที่รื่นรมยใจยินดีแลวโผฎฐัพพะ บันเทิงดวยโผฎฐัพพะ. ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมอยูเปนทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของโผฏฐัพพะ ;

ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี ธรรมารมณ เปนที่รื่นรมยใจ ยินดีแลวในธรรมารมณ บันเทิงดวยธรรมารมณ. ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ย่อมอยู่เปนทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลายและความดับไปของธรรมารมณ แล.

- สฬา. สํ. 18/161/218.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง