[Font : 15 ]
| |
ประมวลสิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับเวทนา |  

พระอานนทไดกราบทูลถามวา :-

"ขาแตพระองคผูเจริญ ! เวทนา เปนอยางไรหนอ ? ความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนอยางไร? ความดับไมเหลือแหงเวทนา เปนอยางไร? ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา เปนอยางไร ? อะไรเปนรสอรอยของเวทนา? อะไรเปนโทษ เลวทรามของเวทนา ? อะไรเปนอุบายเครื่องออกจากเวทนา ?"

อานนท ! เวทนา มี 3 อยาง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา; อานนท ! นี้เราเรียกวาเวทนา. ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ, ความดับไมเหลือแห่งเวทนา ยอมมีเพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ. มรรคอันประเสริฐประกอบดวยองค 8 ประการนี้เอง เปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา. ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนา นั้นคือรสอรอยของเวทนา. เวทนา ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดานั้นคือโทษเลวทรามของเวทนา. การกําจัด การละเสีย ซึ่งฉันทราคะในเวทนานั้นคืออุบายเปนเครื่องออกจากเวทนา.

- สฬา. สํ. 18/272/399.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง