[Font : 15 ]
| |
ทุกขอริยสัจ เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้

ภิกษุ ท.! อริยสัจมี 4 อยางเหลานี้. 4 อยางเหลาไหนเลา? 4 อยางคือ :- ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. ภิกษุ ท.! เหลานี้แล คือ อริยสัจ 4 อยาง.

ภิกษุ ท.! ในบรรดาอริยสัจ 4 อยางเหลานี้, อริยสัจที่ใคร ๆ ควรรอบรู มีอยู. .... ภิกษุ ท.! อริยสัจที่ใคร ๆ ควรรอบรู เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! อริยสัจที่ใครๆ ควรรอบรูนั้น ไดแก อริยสัจคือ ทุกข.....

ภิกษุ ท .! เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงทําความเพียรเพื่อใหรูตามที่เปนจริงวา 'ทุกข เปนเชนนี้ๆ.....' ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/546/1709.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง