[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ งานสังคมสงเคราะห์

-22 -

29 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราได้ล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้กล่าวถึง บรมธรรม กับ งานสังคมสงเคราะห์. เมื่อเรากล่าวถึง งานสังคมสงเคราะห์ของโลก งานพัฒนา การศึกษา และอื่นๆ ในลักษณะที่กล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายหน อาจจะมีคนเข้าใจและพูดว่าสอนธรรมะด้วยการตั้งกองด่าสังคม. ข้อนี้อาจจะเห็นเป็นเช่นนั้นได้เมื่อดูโดยรูปร่าง ; แต่ผลที่แท้จริงอาจจะเป็นการสังคมสังเคราะห์อย่างยิ่ง อยู่ในตัวมันเองก็ได้. ทั้งนี้เพราะว่าเรามุ่งหมายที่จะแก้ไขสังคมในทางด้านจิตใจ หรือสงเคราะห์สังคม ในด้านจิตใจ อยากให้มีการพัฒนาในด้านจิตใจ.

เมื่อได้พิจารณาดูสังคมในสภาพปัจจุบัน ไม่เป็นไปเพื่อการพัฒนาทางจิตใจก็จะต้องวิพากษ์วิจารณ์กันดูเป็นธรรมดา เพื่อค้นหาวิธีที่จะสงเคราะห์สังคม เพื่อประโยชน์ที่แท้จริง คือความรอดอยู่ของมนุษย์ในโลกในลักษณะที่เป็นมนุษย์ โดยอาศัยหลักของ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ