[Font : 15 ]
| |
ทรงวางลำดับแห่งอริยสัจ อย่างตายตัว |  

….แนะภิกษุ! ถูกแลว, ถูกแลว แนะภิกษุ! เธอจําอริยสัจ 4 ประการ อันเราแสดงไวแลวโดยถูกตอง คือ :เราแสดงอริยสัจคือทุกข ไวเปนขอที่ 1, แสดงอริยสัจ คือเหตุใหเกิดทุกข ไวเปนขอที่ 2, แสดงอริยสัจคือความดับไมเหลือของทุกข ไวเปนขอที่ 3, และแสดงอริยสัจ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ไวเปนขอที่ 4. แนะภิกษุ ! เธอจงทรงจําอริยสัจ 4 ไวโดยประการที่เราแสดงนั้น ๆ เถิด.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปน ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข." ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/536/1691.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง