[Font : 15 ]
| |
มีบุคคลบวชแล้วรู้อริยสัจ ทั้งในอดีต - อนาคต - ปัจจุบัน |  

ภิกษุ ท.! ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต, กุลบุตรเหลาใด ออกจากเรือนบวชแลว เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน ไดรูพรอมยิ่งแลวตามเปนจริง, กุลบุตรทั้งหมดนั้น ไดรูพรอมยิ่งแลว ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต, กุลบุตรเหลาใด จักออกจากเรือนบวช เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน จักรูพรอมยิ่งตามเปนจริง, กุลบุตรทั้งหมดนั้น ก็จักรูพรอมยิ่งแลว ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. และในกาลเปนปจจุบันนี้, กุลบุตรเหลาใด ออกจากเรือนบวชอยู เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน รูพรอมยิ่งอยูตามเปนจริง, กุลบุตรทั้งหมดนั้น ก็รูพรอมยิ่งอยู ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ความจริงอันประเสริฐ 4 อยางนั้น เหลาไหนเลา ? 4 อยางคือความจริงอันประเสริฐ คือทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความดับไมเหลือของทุกข, และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข," ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/521/1657.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง