[Font : 15 ]
| |
ตลอดวัฏฏสงสาร ไม่เคยทรงบังเกิดในสุทธาวาส |  

สารีบุตร! สมณพราหมณืพวกหนึ่ง มีถ้อยคำมีความเห็นว่ "ความบริสุทธิ์ มีได้เพราะการท่องเที่ยวในสังสารวัฎ". สารีบุตร! ก็สังสารวัฎที่เราไม่เคยท่องเที่ยวมาแล้วแต่หลัง ตลอดกาลยืดยาวนานนั้นหาได้ไม่ง่ายเลย, เว้นเสียแต่ในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส. สารีบุตร! ถ้าเราท่องเที่ยวไปในหมู่เทพเหล่าสุทธาวาส, ก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้ได้เลย. (ย่อมปรินิพพานในภพนั้น).

สารีบุตร! สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำมีความเห็นว่า "ความบริสุทธิ์มีได้เพราะการอุบัติ (บังเกิด)". สารีบุตร! ก็การบังเกิดที่เราไม่เคยบังเกิดมาแล้วแต่หลัง ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย เว้นเสียแต่การบังเกิดในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส. สารีบุตร! ถ้าเราบังเกิดในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส, ก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้ได้เลย, (ย่อมปรินิพพานในภพนั้น).

สารีบุตร! สมณพราหมณืพวกหนึ่ง มีถ้อยคำมีความเห็นว่า "ความบริสุทธิ์มีได้เพราะภพเป็นที่อยู่อาศัย". สารีบุตร! ก็ภพที่เราไม่เคยอยู่อาศัยมาแล้วแต่หลัง ตลอดกาลยือยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย เว้นเสียแต่การอยู่อาศัยในหมู่เทพชั้น สุทธาวาส. สารีบุตร! ถ้าเราอยู่อาศัยในหมู่เทพชั้น สุทธาวาส, ก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้ได้เลย. (ย่อมปรินิพพานในภพนั้น).

- บาลี มหาสีหนาทสูตร มู.ม. 12/162/187. ตรัสแก่พระสารีบุตร ที่วสสัณฑ์ ใกล้กรุงเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง