[Font : 15 ]
| |
ข. อนุปุพพวิหาร 9 |  

ภิกษุ ท.! อนุปุพพวิหาร 9 ประการ เหล่านี้ มีอยู่. 9 ประการ อย่างไรเล่า ? 9 ประการ คือ :-

(1) ปฐมฌาน

(2) ทุติยฌาน

(3) ตติยฌาน

(4) จตุตถฌาน

(5) อากาสานัญจายตนะ

(6) วิญญาณัญจายตนะ

(7) อากิญจัญญายตนะ

(8) เนวสัญญานาสัญญายตนะ

(9) สัญญาเวทยิตนิโรธ.

ภิกษุ ท.! เหล่านี้แล อนุปุพพวิหาร 9 ประการ.

- นวก. อํ. 23/424/236.

(ธรรม 9 ประการนี้ เรียกว่า วิหารธรรม คือธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งจิต 9 ลำ ดับจึงได้ชื่อว่า อนุปุพพวิหาร 9. ยังมีข้อประหลาดที่ว่า ในบาลีบางแห่งถึงกับกล่าวว่า เข้าอยู่ในวิหารธรรมนี้ได้แม้ในขณะแห่งอิริยาบถทั้ง 4 คือนั่ง นอน ยืน เดิน สำหรับ 4 ข้อข้างต้น คือตั้งแต่ปฐมฌาน ถึงจตุตถฌาน. ติก. อํ. 20/234/503).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง