[Font : 15 ]
| |
หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ การถึงพระรัตนตรัย

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่3/2500

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

การถึง พระรัตนตรัย

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

18 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

วันนี้จะได้กล่าวถึง การถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้งในแง่ของศีลธรรมและในแง่ของศาสนา อันนับว่าเป็นหลักปฎิบัติเกี่ยวกับศีลธรรมและศาสนา สืบเนื่องมาจากการบรรยายครั้งก่อน. ในการบรรยายครั้งก่อนนั้น อาตมาได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนาในส่วนรากฐาน, การดำเนินไป, ขอบเขต, มูลเหตุ และผลของการปฎิบัติ ตลอดจนแนวปฎิบัติ. ครั้งต่อมาได้ชี้ให้เห็นหลักปฎิบัติทั่วๆ ไปเกี่ยวกับศีลธรรม


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ