[Font : 15 ]
| |
สังโยชน์ 10 |  

ภิกษุ ท.! สังโยชน์ 10 ประการเหล่านี้ มีอยู่. 10 ประการอย่างไรเล่า? 10 ประการ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ.

โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ เป็นอย่างไรเล่า? คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-ปรามาส กามฉันทะ พยาบาท : เหล่านี้ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ.

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ เป็นอย่างไรเล่า? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะอุทธัจจะ อวิชชา : เหล่านี้ คือ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ.

ภิกษุ ท.! เหล่านี้แล สัญโยชน์ 10 ประการ.

- ทสก. อํ. 24/18-19/13.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง