[Font : 15 ]
| |
(หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องต่ำ) |  

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องต่ำ คือ ทาษกรรมกร อันนายพึงปฏิบัติต่อ โดยฐานะ 5 ประการ คือ ด้วยให้ทำการงานตามกาลัง 1 ด้วยการให้อาหารและรางวัล 1 ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ 1 ด้วยการแบ่งของมีรสประหลาดให้ 1 ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัย 1.

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องต่ำคือทาษกรรมกร อันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ 5 ประการ คือ เป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย 1 เลิกงานที่หลังนาย 1 ถือเอาแต่ของที่นายให้ 1 กระทำการงานให้ดีที่สุด 1 นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือ 1.

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องต่ำนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง