[Font : 15 ]
| |
ทรงมีพระสารีบุตรเป็นผู้ประกาศธรรมจักรเสมอด้วยพระองค์ |  

ภิกษุ ท.! โอรสแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ที่เป็นเชฏฐโอรส (หัวปี)เป็นผู้ประกอบด้วยองคคุณ 5 ประการแล้ว ย่อมสามารถหมุนจักรที่บิดาหมุนแล้วให้หมุนไปตามได้โดยธรรมแท้. และทั้งจักรนั้น เป็นจักรที่มนุษย์ด้วยกันผู้เป็นข้าศึกมิอาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือ. องคคุณ 5 ประการ นั้นอย่างไรเล่า? องคคุณ 5 ประการ คือ เชฎฐโอรสแห่งพระเจ้าจักรพรรดินั้น เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักบริษัท. ภิกษุ ท.!เชฏฐโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วยองคคุณ 5 ประการ เหล่านี้แลจึงสามารถหมุนจักรที่บิดาหมุนแล้ว ให้หมุนไปตามได้โดยธรรม และทั้งเป็นจักรที่ใคร ๆ ผู้เป็นมนุษย์ด้วยกัน ที่เป็นข้าศึก มิอาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือ.

ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น: สารีบุตรก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรม 5 ประการ จึงสามารถยังธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่า อันตถาคตหมุนไปแล้ว ให้หมุนไปตามได้โดยชอบแท้, และทั้งจักรนั้น เป็นจักรที่สมณะหรือพราหมณ์ หรือเทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้. ภิกษุ ท.! สารีบุตรเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักบริษัท. ภิกษุ ท.! สารีบุตร ประกอบด้วยคุณธรรม 5 ประการเหล่านี้แล จึงสามารถหมุนธรรมจักร อันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่า ที่ตถาคตหมุนไปแล้ว ให้หมุนไปตามได้โดยชอบแท้, และทั้งเป็นจักรที่สมณะ หรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้.

- บาลี ปญฺจก. อํ. 22/167/132. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง