[Font : 15 ]
| |
สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้

คำบรรยาย “หลักพระพุทธศาสนา” และวิธีปฏิบัติครั้งที่ 7/2504

เรื่อง สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้

ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ

บรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ กระทรวงยุติธรรม

9 มกราคม 2504

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่ 7 นี้ อาตมาจะได้กล่าวถึง สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้ หรือที่เรียกอย่างภาษาชาววัดว่า มรรคผลนิพพาน เพราะเหตุว่า ธรรมะที่เราศึกษาและปฏิบัติโดยหลักดังที่กล่าวข้างต้น แม้จนกระทั่งถึงเรื่องสูงสุด คือ เรื่อง อนัตตา นั้น มันก็เป็นไปเพื่อผลคือสิ่งๆ เดียวนี้ ที่เรียกว่า มรรค, ผล, นิพพาน, แต่ว่าเมื่อเรียกว่า มรรคผลนิพพานแล้ว คนทั่วไปสมัยนี้ พากันรู้สึกอย่างไรๆ ชอบกล คือ รู้สึกว่า เป็นของไม่เกี่ยวข้องกับเรา หรือครึคระ หรือเป็นของที่เข้าใจไม่ได้เสียเลย จนไม่เกี่ยวข้องกับเรา. ทั้งนี้ มันเนื่องจากคนเขาพูดถึง มรรคผลนิพพาน กันแต่ในลักษณะที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ; นี่ขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายสังเกตดูให้ดีว่า ทำไมเราจึงเบื่อต่อสิ่งที่เรียกว่า มรรคผลนิพพาน ; ไม่อยากจะสนใจ ทั้งนี้ก็เพราะว่า พวกชาววัด ส่วนมากเหล่านั้น เอาคำว่า “มรรค, ผล, นิพพาน” มาใช้พูดกันในลักษณะที่ไม่ตรงตามที่เป็นจริง เพราะว่า เขายึดถือไปในฐานะเป็นสิ่งที่ขลัง หรือ ศักดิ์สิทธิ์หรือสูงสุด หรืออะไรมากเกินไป. จนทำให้สิ่งซึ่งเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนา หรือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะถึง จะได้ นั้น กลายเป็นของน่าระอาหรือไม่น่าสนใจไป ; เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ