[Font : 15 ]
| |
คําชี้ชวนวิงวอน |  

ภิกษุ ท.! โยคกรรม อันเธอพึงกระทํา เพื่อใหรูวา

"นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับสนิทแหงทุกข

นี้ทางใหถึงความดับสนิทแหงทุกข."

เทสิตํ โว มยา นิพฺพานํ เทสิโต นิพฺพานคามิมคฺโค

นิพพาน เราไดแสดงแลว,

ทางใหถึงนิพพาน เราก็ไดแสดงแลว แกเธอทั้งหลาย.

กิจใด ที่ศาสดาผูเอ็นดู แสวงหาประโยชนเกื้อกูล

อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,

กิจนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอ.

นั่น โคนไม; นั่น เรือนวาง.

พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท,

อยาเปนผูที่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.

อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แหละ วาจาเครื่องพร่ำสอนของเรา แกเธอทั้งหลาย.

(มหาวาร. สํ. - สฬา.สํ.)


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง