[Font : 15 ]
| |
ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน |  

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน....แกพวกเธอ. เธอทั้งหลาย จงฟงขอนั้น กระทําไวในใจใหสําเร็จประโยชนเราจักกลาวบัดนี้.

ภิกษุ ท.! ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ในโลกนี้ บุถุชนผูไมไดยินไดฟง ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมถูกแนะนําในธรรมของพระอริยเจา, ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมถูกแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ, เขายอม ตามเห็นอยูเปนประจํา ซึ่งรูป โดยความเปนตนบาง, ยอมตามเห็นอยู่เปนประจํา ซึ่งตน วามีรูป บาง, ยอมตามเห็นอยูเปนประจํา ซึ่งรูป วามีอยูในตน บาง, ยอมตามเห็นอยูเปนประจํา ซึ่งตน วามีอยูในรูป บาง; แตรูปนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนโดยประการอื่น แกเขา, วิญญาณของเขาก็เปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูป เพราะความแปรปรวนของรูปไดมีโดยประการอื่น; (เมื่อเปนเชนนั้น) ความเกิดขึ้นแหงธรรมเปนเครื่องสะดุงหวาดเสียว อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูปยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; เพราะความที่จิตถูกครอบงําดวยธรรมเปนเครื่องสะดุงหวาดเสียว เขาก็เปนผูหวาดสะดุง คับแคน พะวาพะวัง และสะดุงหวาดเสียวอยูดวยอุปาทาน.

(ในกรณีที่เกี่ยวกับการตามเห็น เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงรูป).

ภิกษุ ท.! ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้ แล.

- ขนธ. สํ. 17/20/31-32.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง