[Font : 15 ]
| |
พวกไม่สุมควัน |  

ภิกษุท.! ภิกษุเป็นผู้ไม่สุมควัน เป็นอย่างไรกันเล่า?

ภิกษุท.! ภิกษุในกรณีนี้ ไม่แสดงธรรม ตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้ว แก่ผู้อื่น โดยพิสดาร. ภิกษุท.! ภิกษุเป็นผู้ไม่สุมควัน เป็นอย่างนี้แล


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง