[Font : 15 ]
| |
หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ กรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 4/2500

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

กรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

19 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในวันแรกที่สุด อาตมาได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนา, และวันต่อมาได้ชี้ให้เห็นหลักปฏิบัติทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการปฏิบัติศีลธรรมและศาสนา, และวันถัดมาได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย ทั้งในแง่ของศีลธรรมและในแง่ของศาสนา. ข้อที่ควรจะสังเกตมีอยู่ว่าการถึงพระรัตนตรัยนั้น เมื่อถึงที่สุดจริงๆ แล้ว ก็เป็นอันกล่าวได้ว่า คนนั้นพึ่งตัวเองได้. ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตความข้อนี้ให้มากสักหน่อย : ในระยะ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ