[Font : 15 ]
| |
อาการที่ทุกข์เกิดขึ้น เพราะยึดถือเบญจขันธ์ |  

ภิกษุ ท.! บุถุชนผู้ไม่มีการสดับ ในโลกนี้ ย่อมตามเห็นซึ่ง รูปว่า "นั่นของเรา, นั่นเป็นเรา, นั่นอัตตาของเรา" ดังนี้. รูปนั้น ย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแก่เขา; โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาส ย่อมปรากฏแก่เขา เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งรูป. (ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ได้ตรัสอย่างเดียวกัน).

- ขนฺธ. สํ. 17/24/34.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง