[Font : 15 ]
| |
จตุกกะที่ 3 จิตตานุปัสสนา

จตุกกะที่ 3 –จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานANP45

(ตั้งแต่การกำหนดลักษณะของจิต จนถึง การทำจิตให้ปล่อยสิ่งที่เกิดกับจิต)

บัดนี้มาถึงการปฏิบัติในอานาปานสติจตุกกะที่สาม ซึ่งกล่าวถึงอานาปานสติอีก 4 ขั้น เป็นลำดับไปคือ : -

ขั้นที่ 9 การเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 10 การทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 11 การทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ หายใจเข้า - ออก 1,

ขั้นที่ 12 การทำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้า - ออก 1,

รวมเป็น 4 ขั้นด้วยกันดังนี้ ; ทั้ง 4 ขั้นนี้ จัดเป็นหมวดที่พิจารณาจิตเป็นอารมณ์สำหรับการศึกษา, แทนที่จะกำหนดพิจารณากายคือลมหายใจ และเวทนาดังที่กล่าวแล้ว ในจตุกกะที่หนึ่ง และที่สอง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ