[Font : 15 ]
| |
2. ทุกขสมุทยอริยสัจ |  

ภิกษุ ท.! ก็อริยสัจคือเหตุใหเกิดทุกข นั้นเปนอยางไรเลา? ตัณหานี้ใด ทําความเกิดใหมเปนปรกติ เปนไปกับความกําหนัดเพราะความเพลิน มักเพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ, นี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.

ภิกษุ ท.! ก็ ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่ไหน ? เมื่อจะเขาไปตั้งอยู่ ยอมเขาไปตั้งอยูในที่ไหน ? สิ่งใดในโลกมีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดี (ปยรูปสาตรูป); ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดยอมเกิดในสิ่งนั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยูยอมเขาไปตั้งอยูในสิ่งนั้น. ก็อะไรเลา มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก ?

ตา…หู…จมูก…ลิ้น…กาย…ใจ…(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนทิ่ยินดีในโลก; ตัณหานี้ เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.

รูปทั้งหลาย….เสียงทั้งหลาย….กลิ่นทั้งหลาย….รสทั้งหลาย….โผฏฐัพพะทั้งหลาย….ธรรมารมณทั้งหลาย…. (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.

ความรูแจงทางตา….ความรูแจงทางหู….ความรูแจงทางจมูก….ความรูแจงทางลิ้น….ความรูแจงทางกาย….ความรูแจงทางใจ…. (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ย่อมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.

การกระทบทางตา...การกระทบทางหู…การทบทางจมูก...การกระทบทางลิ้น…การกระทบทางกาย...การกระทบทางใจ...(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักที่ภาวะเปนที่ยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น

ความรูนึกเกิดแตการกระทบทางตา…ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางหู…ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางจมูก…ความรูสึกเกิดแตการ ทบทางลิ้น…ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางกาย…ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางใจ…(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนทิ่ยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.

ความจําหมายในรูป…ความจําหมายในเสียง…ความจําหมายในกลิ่น…ความจําหมายในรส…ความจําหมายในโผฏฐัพพะ…ความจําหมายในธรรมารมณ…(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.

ความนึกถึงรูป…ความนึกถึงเสียง…ความนึกถึงกลิ่น…ความนึกถึงรส…ความนึกถึงโผฏฐัพพะ….ความนึกถึงธรรมารมณ….(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.

ความอยากในรูป…ความอยากในเสียง…ความอยากในกลิ่น….ความอยากในรส….ความอยากในโผฏฐัพพะ…ความอยากในธรรมารมณ… (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น

ความตริหารูป…ความตริหาเสียง…ความตริหากลิ่น…ความตริหารส…ความตริหาโผฏฐัพพะ…ความตริหาธรรมารมณ…(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.

ความไตรตรองตอรูป (ที่ตริหาไดแลว)…ความไตรตรองตอเสียง…ความไตรตรองตอกลิ่น…ความไตรตรองตอรส…ความไตรตรองตอโผฏฐัพพะความไตรตรองตอธรรมารมณ…(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นั้น. เมื่อจะเขาไปตั้งอยูยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.

ภิกษุ ท.! นี้เราเรียกวาอริยสัจ คือ เหตุใหเกิดทุกข


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง