[Font : 15 ]
| |
เมื่อราชามีกำลัง |  

ภิกษุ ท.! คราวใด พระราชามีกำลัง และพวกโจรเสื่อมกำลัง, คราวนั้น ทั้งพระราชาเอง ก็มีความผาสุก ที่จะเข้าในออกนอก หรือที่จะมีใบบอกไปยังชนบทปลายแดน; แม้พวกพราหมณ์และคฤหบดี ก็มีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอก หรือที่จะอำนวยการงานนอกเมือง. ข้อนี้ฉันใด;

ภิกษุ ท.! คราวใดภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก มีกำลังล พวกภิกษุลามกเสื่อมกำลังลง; คราวนั้น พวกภิกษุลามก จำต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ โดยเหตุที่ต้องเป็นพวกหล่นไปเอง; ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุ ท.! เหตุเช่นนี้มีขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชน ทำให้มหาชนมีความสุข เป็นความเจริญแก่มหาชนเป็นอันมาก และเพื่อความเกื้อกูล เป็นความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกัน แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. 20/87/284.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง