[Font : 15 ]
| |
การรู้อริยสัจ รีบด่วนกว่าการดับไฟที่กำลังไหม้อยู่บนศีรษะ |  

ภิกษุ ท.! เมื่อไฟลุกโพลง ๆ อยูที่เสื้อผาก็ดีที่ศีรษะก็ดี บุคคลนั้นควรจะทําอยางไร ?

"ขาแตพระองคผูเจริญ ! เมื่อไฟลุกโพลง ๆ อยูที่เสื้อผาก็ดีที่ศีรษะก็ดี, เพื่อจะดับเสียซึ่งไฟ ที่เสื้อผาก็ดี ที่ศีรษะก็ดี สิ่งที่บุคคลนั้นพึงกระทําโดยยิ่งก็คือ ฉันทะ วายามะอุสสาหะ อุสโสฬหี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ (เพื่อจะดับไฟนั้นเสีย)."

ภิกษุ ท.! (แมกระนั้นก็ดี) วิญูชนจะไมใสใจ จะไมเอาใจใสกับเสื้อผาก็ดีศีรษะก็ดีที่ไฟกําลังลุกโพลงอยู; แตจะรูสึกวา สิ่งที่ควรกระทําโดยยิ่ง ก็คือฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬหี (ขะมักเขม้น) อัปปฏิวานี (ไมถอยหลัง) สติ และสัมปชัญญะ เพื่อรูเฉพาะตามเปนจริง ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ที่ตนยังไมรูเฉพาะ. อริยสัจ 4 อยางไรเลา ? 4 อยางคือ อริยสัจทุกข อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่องกระทําใหรูวา "ทุกขเปนอยางนี้. เหตุใหเกิดแหงทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้" ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/550/1717.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง