[Font : 15 ]
| |
แนวสังเขปทั่วๆ ไปของการพัฒนา |  

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ 6 ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงบรรยาย ธรรมะเล่มน้อย ต่อไปตามเดิม ; แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า ปริทัศน์หรือแนวสังเขปทั่วๆ ไปของการพัฒนา.

[ปรารภและทบทวน.]

เราพูดกันถึงเรื่อง การพัฒนาจิต และ พัฒนาชีวิต เป็นลำดับมา. ในวันนี้จะกล่าวถึงแนวทั่วไป จะเรียกว่าเป็นแนวสังเขปก็ได้ ; เพราะว่าเราพูดทั้งหมด แต่โดยย่อและให้รู้ว่า มันมีอย่างไร, มันซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้ง และมันมีอยู่อย่างยืดยาวอย่างไร, จำเป็นที่จะต้องมองเห็นแนวอันนี้ให้ชัดเจน ; ก็เช่นเดียวกับ งานสำคัญๆ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง