[Font : 15 ]
| |
อานาปานสติประยุกต์ (ต่อ)

- 41 -

21 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวน 5.00 น. แล้ว. วันนี้จะได้กล่าวถึง อานาปานสติที่ใช้ประยุกต์ ต่อไปจากวันก่อนซึ่งยังไม่สิ้นสุด. ในครั้งที่แล้วมา ได้พูดกันถึงข้อที่ว่า ปัญหาต่างๆ ของโลกเกิดขึ้น เนื่องจากการที่มนุษย์บังคับจิตไม่ได้ ; ก็เมื่อบังคับจิตไม่ได้ ก็มีศาสนาไม่ได้ มีธรรมะไม่ได้ มีพระเจ้าไม่ได้ ; อย่างจะมีก็เพียงพิธีรีตองหลอกๆ กันเท่านั้นเอง. ปัญหาจึงเกิดขึ้นซึ่งได้ยกตัวอย่างแล้ว ในครั้งที่แล้วมาว่า การทำสงคราม หรือการทำลายทรัพยากรของธรรมชาติโดยไม่จำเป็นนี้ ก็มีมูลมาจากการที่มนุษย์บังคับจิตไม่ได้ ไม่มีหลักแห่งศาสนา หรือธรรมะ หรือความประสงค์ของพระเจ้าก็ตาม แล้วแต่จะเรียก, อยู่ในใจของตน.

เรื่อง ทำลายทรัพยากรของธรรมชาติ นั้น มันเป็นการทำลายสิ่งที่จำเป็นจะต้องมี จะต้องใช้ให้หมดไปโดยเร็วด้วย, แล้วมันทำให้เสียนิสัยด้วย ; มันมีโทษ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ