[Font : 15 ]
| |
ลักษณะแห่งนิพพานธาตุ 2 ชนิด |  

ภิกษุ ท.! นิพพานธาตุมี 2 อย่าง, 2 อย่างเหล่าไหนเล่า? 2 อย่างคือ สองปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง