[Font : 15 ]
| |
สักกายสมุทัย ไวพจน์แห่งตัณหา |  

ภิกษุ ท.! สักกายสมุทัย เป็นอย่างไรเล่า? ตัณหานี้ใด อันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีก ประกอบอยู่ด้วยความกำหนดด้วยอำนาจความเพลิน ทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้น ๆ ; ได้แก่ การตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ภิกษุ ท.! นี้เรากล่าวว่า สักกายสมุทัย.

- ขนฺธ. สํ 17/194/286.

(ในสูตรอื่น แทนที่จะตรัสว่า สักกายสมุทัย แต่ตรัสเรียกว่า สักกายสมุทัยยันตะก็มี. - 17/192/276).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง