[Font : 15 ]
| |
ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น "กาฝากสังคม" |  

คามณิ! ตลอดเวลาล่วงมา 91 กัปป์ นับแต่กัปป์นี้ เราระลึกไม่ได้ว่าเราเคยเข้าไปทำลายตระกูลใดๆ เพราะการรับเอาข้าวสุกมา. โดยที่แท้นั้น ตระกูลใดๆ ที่เป็นตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก มีข้าวเปลือกเป็นหลักทรัพย์เป็นอันมาก ก็เพราะตระกูลเหล่านั้นเพียบพร้อมด้วยทาน เพียบพร้อมด้วย สัจจะ เพียบพร้อมด้วย สัญญมะ.

คามณิ! เหตุปัจจัยมีอยู่ 8 อย่าง เพื่อการทำลายแห่งสกุล; กล่าวคือ :-

ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ ราชภัย 1,

ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ โจรภัย 1,

ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ อัคคีภัย 1,

ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ อุทกภัย 1,

ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ ทรัพย์ที่ฝัวไว้เคลื่อนจากที่ 1,

ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ การงานวิบัติเพราะบริหารไม่ดี 1,

บุคคลกุลังคาร (แกะดำ) เกิดขึ้นล้างผลาญโภคทรัพย์ในตระกูล 1,

ความไม่เที่ยง (แห่งสังขาร ท.) นับเป็นที่แปด 1.

คามณิ! เหล่านี้แล คือเหตุปัจจัย 8 อย่าง เพื่อการทำลายแห่งกุศล.

คามณิ! เมื่อเหตุปัจจัย เพื่อการทำลายห่งสกุล มีอยู่ 8 อย่างเช่นนี้, ใครมากล่าวหาเรา อย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อความขาดสูญแห่งสกุล พระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อความเสื่อมแห่งสกุล พระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อการทำลายแห่งสกุล อยู่ดังนี้; คามณิ! ผู้นั้นยังไม่ละคำกล่าวนั้น ไม่ละจิตนั้น ไม่สละความเห็นนั้น จะจมอยู่ในนรกเหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ ฉะนั้น.

- บาลี สฬา. สํ. 18/400/622. ตรัสที่ปาวาริกัมพวัน ใกล้เมืองนาลันทา แก่คามณิอสิพันธกบุตร ผู้รักคำนิครนถนาฎบุตรมา เพื่อกล่าวทับถมพระองค์ว่า เป็นผู้ทำลายโลกด้วยการรับไทยทาน ทำประโยชน์ไม่คุ้มค่าข้าวสุก ในคราวทุพภิกขภัย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง