[Font : 15 ]
| |
ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน (อีกนัยหนึ่ง) |  

ภิกษุ ท.! เราจักแสดง ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน....แกพวกเธอ. เธอทั้งหลายจงฟงความขอนั้น ทําในใจใหสําเร็จประโยชนเราจักกลาวบัดน

ภิกษุ ท.! ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท.! ในกรณีนี้ บุถุชนผูไมมีการสดับ ยอม ตามเห็นอยูเปนประจํา ซึ่งรูปวา "นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนอัตตาของเรา" ดังนี้. แตรูปนั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเปนโดยประการอื่น แกเขา. เพราะความแปรปรวนเปนโดยประการอื่นแหงรูป โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นแกบุถุชนนั้น. (ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสเหมือนกับในกรณีแหงรูป).

ภิกษุ ท.! ในกรณีนี้ บุถุชนผูไมมีการสดับ ยอม ตามเห็นอยูเปนประจํา ซึ่งรูปวา "นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนอัตตาของเรา" ดังนี้. แตรูปนั้น ย่อมแปรปรวน ย่อมเปนโดยประการอื่น แกเขา. เพราะความแปรปรวนเปนโดยประการอื่นแหงรูป โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นแกบุถุชนนั้น. (ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสเหมือนกับในกรณีแหงรูป).

ภิกษุ ท.! ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน ย่อมมีได ดวยอาการอยางนี้ แล.

- ขนฺธ. สํ 17/24/34.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง