[Font : 15 ]
| |
ตรัสว่าจงหลีกเร้น แล้วจักรู้อริยสัจ |  

ภิกษุ ท.! พวกเธอทั้งหลาย จงประกอบความเพียรในการหลีกเรนเถิด. ภิกษุ ผูหลีกเรน ยอมรูไดตามเปนจริง, รูไดตามเปนจริงซึ่งอะไรเลา ? รูไดตามเปนจริง ซึ่ง ความจริงอันประเสริฐ วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้. ภิกษุ ท.! พวกเธอทั้งหลาย จงประกอบความเพียรในการหลีกเรนเถิด. ภิกษุผูหลีกเรน ยอมรูไดตามเปนจริง.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข," ดังนี้เถิด.

- มหาวาร.สํ. 19/520/1655.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง