[Font : 15 ]
| |
จงบวชเพื่อรู้ความดับทุกข์ เหมือนเขาทั้งหลายผู้บวชแล้วโดยชอบ |  

ภิกษุ ท.! กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต ไดออกจากเรือนบวชแลว เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน โดยชอบ, กุลบุตรทั้งหมดนั้นไดบวชแลว เพื่อการรูยิ่งตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ภิกษุ ท.! กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักออกจากเรือนบวชแลวเปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน โดยชอบ, กุลบุตรทั้งหมดนั้น ก็จักบวช เพื่อการรูยิ่งตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ภิกษุ ท.! กุลบุตรทั้งหลายในกาลเปนปจจุบันนี้ ก็ออกจากเรือนบวชอยู เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนโดยชอบ, กุลบุตรทั้งหมดนั้น บวชอยู เพื่อการรูยิ่งตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. 4 อยาง เหลาไหนเลา ? 4 อยางคือ ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข, เรื่องเหตุใหเกิดทุกข, เรื่องความดับไมเหลือทุกข, และเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.

ภิิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้เถิด.

- มหาวาร.สํ. 19/521/1656.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง