[Font : 15 ]
| |
ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ |  

ภิกษุ ท.! สมณะมีในธรรมวินัยนี้ โดยแท้. สมณะที่ 2 ก็มีในธรรมวินัยนี้. สมณะที่ 3 ก็มีในธรรมวินัยนี้. สมณะที่ 4 ก็มีในธรรมวินัยนี้. ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่น. ภิกษุ ท.! เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.

ภิกษุ ท.! สมณะ (ที่ 1) เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสัญโญชน์ 3 ย่อมเป็นโสดาบัน (คือแรกถึงกระแสแห่งนิพพาน) มีอันไม่กลับตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ในวันหน้า. นี้แลสมณะ (ที่ 1).

ภิกษุ ท.! สมณะที่ 2 เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์ 3 อย่างก็สิ้นไป ราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงย่อมเป็นสกทาคามี, มาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้.นี้แล สมณะที่ 2.

ภิกษุ ท.! สมณะที่ 3 เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสัญโญชน์ในเบื้องต่ำ 5 อย่าง ย่อมเป็นโอปปาติกะ (เกิดในรูปภาพ) มีการปรินิพพานในภพนั้นๆ ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นๆ เป็นธรรมดา. นี้แล สมณะที่ 3

ภิกษุ ท.! สมณะที่ 4 เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในชาติเป็นปัจจุบันนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่. นี้แล สมณะที่ 4.

ภิกษุ ท.! สมณะมีในธรรมวินัยนี้ โดยแท้. สมณะที่ 2 ก็มีในธรรมวินัยนี้. สมณะที่ 3 ก็มีในธรรมวินัยนี้. สมณะที่ 4 ก็มีในธรรมวินัยนี้.ลัทธิอื่น ก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่น.

ภิกษุ ท.! เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบ อย่างนี้.

- บาลี จตุกฺก. อํ. 21/323/241. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง