[Font : 15 ]
| |
ทุกชนิดปลายแถว (ทรงแสดงโดยภาษาธรรม) |  

ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : ความไมมีศรัทธา - หิริ - โอตตัปปะ -วิริยะ - ปญญา,ในกุศลธรรม มีอยูู่แกผูใด; เรากลาวบุคคลผูนั้น วา เปน คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ในอริยวินัย.

ภิกษุ ท .! คนจนชนิด นั้น เมื่อไม ศรัทธา - หิริ- โอตตัปปะ -วิริยะ - ปญญา, ในกุศลธรรม เขายอมประพฤติกายทุกจริต วจีทุจริต มโนทุจริต, เรากลาว การประพฤติทุจริต ของเขานี้ วาเปน การกูหนี้.

เพื่อจะปกปดกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตของเขา เขาตั้งความปรารถนาลามก ปรารถนาไมใหใครรูจักเขา ดําริไมใหใครรูจักเขา พูดจาเพื่อไมใหใครรูจักเขา ขวนขวายทุกอยางเพื่อไมใหใครรูจักเขา, เรากลาว การปกปดความทุจริตยางนี้ของเขานี้ วาเปน ดอกเบี้ยที่เขาตองใช.

เพื่อนพรหมจารีผูมีศีลเปนที่รัก พากันกล่าวปรารภเขาอยางนี้วา "ทานผูมีอายุนี้ทําอะไร ๆ (นาเกลียดนาชัง) อยางนี้ มีปรกติประพฤติกระทําอะไร ๆ (นาเกลียดนาชัง) อยางนี้", เรากลาว การถูกกลาวอยางนี้ นี้ วาเปนการถูกทวงหนี้.

เขาจะไปอยูปาก็ตาม อยูโคนไมก็ตาม อยูเรือนวาก็ตาม อกุศลวิตก อันลามกประกอบอยูดวยความรอนใจ ยอม เกิดขึ้นกลุมรุมจิตใจเขา, เรากลาวอาการอยางนี้ นี้ วาเปน การถูกติดตามเพื่อทวงหนี้.

ภิกษุ ท.! คนจนชนิดนี้ ครั้นประพฤติกาย - วจี - มโนทุจ ริตแลวภายหลังแตการตายเพราะการแตกทําลายแหงกาย ยอม ถูกจองจําอยูในนรก บางใน กําเนิดเดรัจฉาน บาง.

ภิกษุ ท.! เราไมมองเห็นการจองจําอื่นแมอยางเดียว ที่ทารุณอยางนี้เจ็บปวดอยางนี้ เปนอันตรายอยางนี้ ตอการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา เหมือนการถูกจองจําในนรก หรือในกําเนิดเดรัจฉาน อยางนี้.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง