[Font : 15 ]
| |
อินทรีย์ที่เอียงไปนิพพาน |  

ภิกษุ ท.! ลำแม่น้ำคงคา ลุ่มไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศตะวันออก เทไปสู่ทิศตะวันออก ข้อนี้แม้ฉันใด; ภิกษุ ท.! ภิกษุอบรมอินทรีย์ 5 อยู่ กระทำอินทรีย์ห้าให้มากอยุ่ ก็ย่อมเป็นผุ้ลุ่มไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ อบรมอินทรีย์ 5 กระทำอินทรีย์ 5 ให้มากอยู่ ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพาน เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมอบรมอินทรีย์คือ สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปสู่ความปล่อยวาง.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ อบรมอินทรีย์ 5 อยู่ กระทำอินทรีย์ 5 ให้มากอยู่ ยอ่มเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพาน ด้วยอาการอย่างนี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. 19/316/1082-3.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง