[Font : 15 ]
| |
ค. กรณีวิหิงสาวิตก |  

ภิกษุ ท.! วิสิงหาวิตก[ ความตริตรึกในวิหิงสา (เบียดเบียน) ] ย่อมเกิดอย่างมีเหตุให้เกิด ไม่ใช่เกิดอย่างไม่มีเหตุให้เกิด, นั้นเป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยวิหิงสาธาตุ จึงเกิดวิหิงสาสัญญา;

เพราะอาศัยวิหิงสัญญา จึงเกิดวิหิงสาสังกัปปะ;

เพราะอาศัยวิหิงสาสังกัปปะ จึงเกิดวิหิงสาฉันทะ;

เพราะอาศัยวิหิงสาฉันทะ จึงเกิดวิหิงสาปริฬาหะ

(ความเร่าร้อนเพื่อจะได้ทำการเบียดเบียน);

เพราะอาศัยวิหิงสาปริฬาหะ จึงเกิดวิหิงสาปริเยสนา.

ภิกษุ ท. ! บุถุชนผู้ไม่มีการสดับ เมื่อแสวงหาอยู่อย่างแสวงหาวิหิงสา ย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม คือโดยกาย โดยวาจา โดยใจ.

- นิทาน. สํ. 16/181/355-356.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง