[Font : 15 ]
| |
สันดานกา |  

ภิกษุ ท.! กา เป็นสัตว์ที่ประกอบด้วยความเลว 10 ประการ. 10 ประการอะไรกันเล่า? 10 ประการคือ.-

(1) กา เป็นสัตว์ทำลายความดี

(2) กา เป็นสัตว์คะนอง

(3) กา เป็นสัตว์ทะเยอทะยาน

(4) กา เป็นสัตว์กินจุ

(5) กา เป็นสัตว์หยาบคาย

(6) กา เป็นสัตว์ไม่กรุณาปราณี

(7) กา เป็นสัตว์ทุรพล

(8) กา เป็นสัตว์ร้องเสียงอึง

(9) กา เป็นสัตว์ปล่อยสติ

(10) กา เป็นสัตว์สะสมของกิน

ภิกษุ ท.! กา เป็นสัตว์ที่ประกอบด้วยความเลว 10 ประการ เหล่านี้

ภิกษุ ท.! ภิกษุลามก ก็เช่นเดียวกับกานั้นแหละ เป็นคนประกอบด้วยอสัทธรรม 10 ประการ. 10 ประการอะไรกันเล่า? 10 ประการคือ:-

(1) ภิกษุลามก เป็นคนทำลายความดี

(2) ภิกษุลามก เป็นคนคะนอง

(3) ภิกษุลามก เป็นคนทะเยอทะยาน

(4) ภิกษุลามก เป็นคนกินจุ

(5) ภิกษุลามก เป็นคนหยาบคาย

(6) ภิกษุลามก เป็นคนไม่กรุณาปราณี

(7) ภิกษุลามก เป็นคนทุรพล

(8) ภิกษุลามก เป็นคนร้องเสียงอึง

(9) ภิกษุลามก เป็นคนปล่อยสติ

(10) ภิกษุลามก เป็นคนสะสมของกิน

ภิกษุ ท.! ภิกษุลามก เป็นคนประกอบด้วยอสัทธรรม 10 ประการ เหล่านี้แล.

บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. 24/159/77, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง